• molodŷ.Rusynŷ

  Storinka pro všŷtkŷch, kotrŷ majuť rady rusyňsku kulturu, choťat sja dašto doznaty o Rusynach a suť jim sympatičnŷ aktivitŷ molodŷch ľudej s rusyňskŷma koriňami. Organizacija molodŷ.Rusynŷ združuje des´atky nadchnenŷch molodŷch ľudej po cilij Slovakiji, organizuje riznŷ interesnŷ kulturnŷ, športovŷ, spoločeňskŷ i naučnŷ podujaťa. Na strorinci najdete i informaciji o všŷtkŷch rŷchtovanych akcijach. Možete sja zapojity do forumu, komentovaty staťi.

 • radio rusyn fm

  Rusyn FМ – Rаdіо prо všŷtkŷch Rusynіv Nа Slоvеňsku mаjuť nаrоdnоstnŷ mеnšŷnŷ, v pеršіm rjadі rusyňskа, stjažеnu pоzіcіju dо mаjоrіtnоj spоlоčnоsty. Nе je tо vŷklykаnе lеm nеdоstаtkаmy nаrоdnоstnоj pоlіtіkŷ, аlе і z pryčіnŷ vеlykоj аsіmіlаcіji z vеkšŷnоvŷm žŷtеľstvоm. U mоlоdŷch je vydnа nеznаlоsť jazŷkа, chŷbljať jim іnfоrmаcіji о Rusynаch. Dnеs´ je vеkšŷnа ljudеj dоstupnа nа іntеrnеtі, zаtо chоčеmе zchоsnоvаty tоt prоstоr і vŷpоvnyty rоzrŷv u nаrоdnоstnіm vŷsŷlаnju rаdіja nа іntеrnеtі. Prоjektоm sja chоčеmе nаprjamyty nа vŷsŷlаňa rusyňskоhо rаdіja čеrеz іntеrnеt.

 • Rusínsky festival

  Podujatie pripravené Rusínmi pre všetkých, ktorého hlavným cieľom je obohatiť svojho návštevníka o ukážky zvykov, kultúry a jazyka Rusínov, sa bude konať vo Svidníku v dňoch od 19. do 25. mája 2014. Festival prináša prepracovaný program, v ktorom vystúpia hudobné skupiny, tanečné a divadelné súbory. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia budú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov a tvorivé dielne (workshopy). Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni. Za týmto novým kultúrnym podujatím je snaha ukázať Rusínov, akí skutočne sú. Ako národ pripravený zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národ otvorený príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

 • Folklornŷj ansambeľ Ruthenia

  Storinka folklornoho suboru, kotrŷj je reprezentačnŷm suborom organizaciji molodŷ.Rusynŷ. Subor tvorjať ale nelem členove organizaciji, ale i nadchneny prjaznyvci rusyňskoho folkloru. Na storonci najdete informaciji o vŷstupľiňach, programi, aktualitŷ z ďijaňa suboru.

 • Svitove forum rusyňskoj molodeži

  Svetové fórum rusínskej mládeže je medzinárodnou organizáciou, ktorá združuje členské organizácie z Česka, Chorvátska, Kanady, Poľska, Rumunska, Slovenska, Srbska, Ukrajiny a USA. Bolo založené na 7. Svetovom kongrese Rusínov v Prešove (Slovensko) v roku 2003. Svetové fórum sa organizuje v rámci Svetového kongresu Rusínov raz za dva roky a pomáha mládežníckym organizáciám vytvárať sieť medzinárodných kontaktov a vzťahov v "rusínskom svete". Prostredníctvom spomínaných medzinárodných stretnutí Rusínov sa profilujú mládežnícke rusínske osobnosti, ktoré by mohli byť do budúcnosti lídrami rusínskych hnutí v rámci jednotlivých krajín sveta.

 • Holosŷ - komunitnŷj portal karpaťskŷch Rusyniv

  http://www.holosy.sk

 • Rusyňska obroda na Sloveňsku

  Rusínska obroda na Slovensku (ROS) je dobrovoľné, nepolitické, občianske združenie Rusínov na Slovensku hlásiacich sa ku kultúrnemu dedičstvu svojich predkov, uchovávaniu a rozvíjaniu duchovných a materiálnych prejavov rusínskej kultúry a jej prezentácii doma i vo svete.

 • Rusíni Slovenska

  informačný portál Rusínov, prevádzkovaný Združením inteligencie Rusínov Slovenska.

 • Svetová akedémia rusínskej kultúry

  Svetová akedémia rusínskej kultúry je akademická a charitatívna inštitúcia založená Stevenom Chepom v roku 2002 s cieľom stimulácie novej práce a zachovania bohatstva a krásy rusínskej kultúry v prospech celého ľudstva.

 • Skupinové cvičenia, TRX

  Skupinové cvičenia, TRX

 • Čemeryca

  Cieľom projektu je zvýšiť úroveň informovanosti občanov SR rusínskej národnosti o ich základných občianskych a ľudských právach, vrátane práv príslušníkov národnostných menšín. K základným ľudským právam, na ktoré je potrebné sa zamerať, sú práva v oblasti ochrany a používania materinského jazyka, ktoré sú zakotvené v Ústave SR a v Rámcovom dohovore na ochranu národnostných menšín.

 • Okrúhly stôl

  Okrúhly stôl Rusínov Slovenska je konzultačná platforma zástupcov organizácií a nezávislých osobností, ktoré spája záujem o rozvoj národnej identity, obhajobu ústavných práv a zvyšovanie kvality života Rusínov v Slovenskej republike.

vytvoril: www.telos.sk